Diplomamunka témák

Aktuális diplomatémák iránt a tanszék oktatóinál vagy a tanszékvezetőnél lehet érdeklődni.

Diplomamunka témák a közelmúltból

 

Iratokon lévőfestéknyomatok keletkezési sorrendjének vizsgálata
Flavonoidok vizsgálata szőlőmintákban ultra nagyhatékonyságúfolyadékkromatográfiával
Magyarországon honos növényekből izolált ekdiszteroidok és más természetes vegyületek szerkezetének meghatározása
Fenantridinvázas alkaloidok szintézise és NMR spektroszkópiás vizsgálata
Biológiailag aktív hatóanyag meghatározás növényi extraktokból
Biomassza anyagok hőbomlásának vizsgálata
Etilén-oxid megoszlási hányadosának meghatározása különbözőalkotókban
Hattagúgyűrűs karbének és szililének stabilitása és stabilizálhatósága
Foszfinidének stabilizálási lehetőségei Lewis savakkal és bázisokkal
Keppra meghatározása szérumból folyadékkromatográfiás módszerrel
Nanopórusok fejlesztése biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálatára
Minta-előkészítés kender eredetűkábítószerek hatóanyagainak HPLC-módszerrel valómeghatározásához
UPLC alkalmazási lehetőség oktanol/víz megoszlási hányados mehgatározására
Klórozott fenolok meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel
Autoantitestek kimutatása különbözőimmunanaitikai módszerekkel
Alliin mérése hidrofil kölcsönhatási folyadékkromatográfiával
Öttagúkét heteroatomot tartalmazókarbének bomlási reakcióinak vizsgálata
Az aszfaltgyártás során keletkezőkáros szennyezőanyagok meghatározása
Nanopórusos számlálók készítése
Szén-dioxiddal képződőR-(+)-1-feniletil-aminos szilárd minta összetételének, szerkezetének és termikus stabilitásának felderítése különböző analitikai és termoanalitikai, ill. fejlődőgáz-elemzési módszerekkel
Tintasugaras nyomtatók festékanyagának Raman spektroszkópiai vizsgálata. A kriminalisztikai alkalmazás lehetőségei
O/N-donor atomokat tartalmazókalix[4]arén ionofórok szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával
Molekuláris lenyomatúpolimer vékonyrétegek készítése felületi plazmonrezonancia érzékelésen alapulóbioszenzorhoz
Molekuláris polimerek adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata
Az "A" hatóanyag tartalmúgenerikus készítmény analitikai vizsgálati módszereinek kidolgozása, tisztaságvizsgálati módszer validálása